Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

Výhody Penzijního připojištění

Súkromné sporenie je predmetom
dedenia

Výhody Penzijního připojištění

Príspevok zamestnávateľa

Výhody Penzijního připojištění

Fondy podľa vlastného výberu

Uzavrieť on-line

Rýchly výpočet zhodnotenia

Sporiť na dôchodok sa vyplatí i v malých sumách a je lepšie začať už v mladšom veku. Spočítajte si to!

Minimálny vek: 16 rokov
maximálny vek: 61 rokov
%Aké ročné zhodnotenie vyplniť?
Uzavrieť on-line

Celková suma na vašom dôchodkovom účte v 62 rokoch:

  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
 
 
 

Celková suma 0 €

 

Prečo s ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.?

Věrnostní kartaStabilita
spoločnosti

Dlhodobé a stabilné sporenie s najväčším správcom doplnkových dôchodkových fondov s najdlhšou tradíciou v SR.

Stabilita společnostiMožnosť získať kreditnú kartu

Špeciálny bonus vo forme 1 % z hodnoty mesačných nákupov ako bonusový príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Možnost online sledovat vývoj úsporPrestup medzi príspevkovými fondami bezplatne

Možnosť kedykoľvek bezplatne meniť dôchodkový fond, v ktorom sú príspevky investované.

Daňové optimumNajlepší servis na trhu a plánovaný
on-line servis

s možnosťou elektronických výpisov v budúcnosti.


Ako vám bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo ak dovŕšil 62 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak obdobie doplnkového dôchodkového sporenia za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj trvalo minimálne 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie, ak účastník o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo z dôvodu splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok alebo z dôvodu zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo z dôvodu zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového dôchodku môže požiadať o predčasný výber. Suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom. Predčasný výber môže byť prvý krát vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy a je ho možné vyplatiť iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy (t.j. v desaťročných intervaloch). Vyplatením predčasného výberu zmluva nezaniká.

Info
Zavrieť

Našli ste to, čo ste hľadali?

ÁNO NIE